LOBBY EUROPEEN DES FEMMES
EUROPEAN WOMEN’S LOBBY

Brüsszel, 2007. augusztus 29.

Tisztelt Képviselő Asszony!

 

Tárgy: A választásokon bevezetendő irányszámokra (kvóta) vonatkozó, a civil nőszervezetek és dr. Sándor Klára illetve dr. Magyar Bálint önálló képviselők által kezdeményezett javaslat támogatása a nőknek és férfiaknak a politikai életben való egyenlőbb részvétele  érdekében

Az Európai Női Lobbi (EWL), Európa legnagyobb, az Unió tagországaiban, és a csatlakozásra váró országokban működő összesen mintegy 4000 nőszervezetet képviselő ernyőszervezet nevében szeretném teljes támogatásomról biztosítani azt a magyarországi kezdeményezést, mely célul tűzte ki, hogy ténylegesen egyenlővé tegye a nők és férfiak részvételét a magyar parlamentben és általában a magyar politikai életben.

Az egyenlőségen alapuló demokrácia, és a nőknek a férfiakéival azonos feltételek melletti részvétele a politika döntéshozatali mechanizmusokban az EWL tagszervezeteinek döntése szerint a legfontosabb területek egyike a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének biztosításához. A nemzetközi tapasztalatok alapján meggyőződtünk arról, hogy az egyenlő részvétel eléréshez a kötelezően alkalmazandó pozitív intézkedések bevezetése elengedhetetlen. Az Európai Női Lobbi ezért határozottan támogatja a magyar nők erre irányuló kezdeményezését, és gratulációját fejezi ki a nőszervezeteknek és azon képviselőknek és politkusoknak, akik ezt felismerve és elismerve indítványozták a kvótáról szóló törvényjavaslat parlamenti tárgyalását azzal a kinyilvánított céllal, hogy fokozatosan sikerüljön elérni a nők 50 százalékos részvételét a törvényhozásban.

Az Eurobarometer 2007-ben publikált felmérése szerint az Unió polgárainak túlnyomó többsége szerint fontos, hogy a jelenleginél több nő töltsön be vezető pozíciót az intézményekben és cégekben (77%), és hogy a jelenleginél több nő kerüljön be a nemzeti parlamentekbe és az Európai Parlamentbe (72%) Az Európai Unió tagországai számos nemzetközi és európai egyezményben és fórumon, valamint nemzeti jogalkotásukban és politikáikban elkötelezték magukat a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elérése mellett. Ez az elv az Európai Unió alapító szerződéseiben is előkelő helyet foglal el, és fontosságának hangsúlyozására a tagországok az alapszerződések módosításai során újra és újra erősítik az erre vonatkozó előírásokat. A nemek közötti egyenlőség a demokráciának olyan alapkérdései között foglal helyet, mint a társadalmi igazságosság minősége, és az emberi jogok érvényesülése. Immár megkérdőjelezhetetlen, hogy  a nemek közötti tényleges egyenlőség a paritáson alapuló demokrácia és a fenntartható fejlődés előfeltétele. Számos adat utal arra, hogy a nők és férfiak egyenlő részvétele a jogalkotásban és a politikai irányelvek kialakításában az addig láthatatlan társadalmi problémák megjenítése révén helyesebb döntéseket és jobb forráselosztást eredményez, mely tekintettel van a társadalom sokszínűségére, és képes a diszkrimináció és a többszörös diszkrimináció leküzdésének elősegítésére.

A nők és férfiak egyenlőségének elősegítése a politikai döntéshozásban az abban már résztvevő, az állampolgárok bizalma által már döntéshozatali jogkörrel felruházott képviselők és politikusok felelőssége és kötelezettsége. Jogalkotás útján ők tudják hatékonyan biztosítani, hogy a nők ténylegesen és a szükséges mértékben megjelenhessenek a politika alakításában, hozzájárulva ezzel a nőket hátrányosan sújtó sztereotípiák eltűnéséhez és a nők emberi jogainak tényleges érvényesüléséhez. A tanulmányok azt mutatják, hogy a nők “kritikus tömeg”-ben  (legalább 30%) való részvételele a parlamentekben szükséges és elégséges előfeltétel a további fejlődéshez: a nők és férfiak egyenlőségével kapcsolatos kritikus területek azonosításához, és a szükséges lépések hatékony kezdeményezéséhez és megtételéhez.

Míg a cél a nők társadalmi arányait és a társadalom életéhez való hozzájárulásukat ténylegesen tükröző egyenlőség elérése a döntéshozásban, a kvóta-rendszer, azaz a politikai döntéshozásban való részvétel irányszámainak törvényben történő meghatározása e cél eléréshez rendkívül fontos, sőt, szükséges eszköz.

Mindezek fényében reményemet fejezem ki, hogy a Magyarországon jelenleg e cél elérése érdekében folyó kampány a nők számának tényleges emelkedését biztosítani képes kvóta-rendszerre vonatkozó jogalkotáshoz vezet majd, és arra kérem a Magyar jogalkotókat és Önt, mint döntéshozót, hogy ezen törekvést támogassa.

 

Munkájához további sok sikert kívánva, tisztelettel üdvözlöm:

Kirsti Kolthoff
Elnök
Európai Női Lobbi

EWL- LEF, 18 rue Hydraulique,  B-1210 Bruxelles
Tel. +32 2 217 90 20 – Fax: +32 2 219 84 51 - e-mail: ewl@womenlobby.org
Website: http://www.womenlobby.org

 

The EWL is the largest coalition of women’s NGOs in the European Union, representing over 4000 national and European non-governmental women’s organisations working together to achieve equality of women and men and respect for women’s human rights in EU policy making.